Algemeen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Loevestein (ook wel genoemd Slot Loevestein). Deze wordt beheerd door Stichting Museum Slot Loevestein geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 41121622.

Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Loevestein of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Loevestein de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Loevestein kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de Loevestein website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Aansprakelijkheid van Loevestein

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Loevestein staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Loevestein is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Loevestein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

  • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Loevestein te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Loevestein heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Loevestein houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Loevestein hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.