Juridische informatie en privacy beleid

Algemeen

Onderstaande gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website van Loevestein (ook wel genoemd Slot Loevestein). Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Stichting Museum Slot Loevestein geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 41121622. Wij zijn Loevestein.

Door gebruik van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren Loevestein of derden toe. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Loevestein de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie

Loevestein kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website waarlangs u naar de Loevestein website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schrijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details.

Niet toegestaan gebruik van de website. U verbindt zich er o.m. toe :

 • De informatie niet wederrechtelijk te gebruiken
 • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt
 • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter
 • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom
 • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Loevestein te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.

Aansprakelijkheid van Loevestein

Informatie op de website

De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Loevestein staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Loevestein is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. Loevestein behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites

Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Loevestein heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Loevestein houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

Adviezen via de website

Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Loevestein hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent het op uw situatie toegespitst advies.

Privacy Verklaring Loevestein

Stichting Museum Slot Loevestein verwerkt persoonsgegevens. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren. In deze privacy verklaring geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ons.

 1. Begripsbepaling

In deze Privacy Verklaring worden de volgende begrippen gebruikt.

AVG: Algemene Verordening Gegevensbescherming

Persoonsgegevens: Gegevens die direct of indirect iets over je zeggen. Bijvoorbeeld je naam en adres, maar ook financiële gegevens.

Verwerken: Alles wat er met persoonsgegevens kan worden gedaan. Bijvoorbeeld het verzamelen, maar ook het opslaan, gebruiken en verwijderen van jouw gegevens uit onze administratie.

Loevestein: de Stichting Museum Slot Loevestein, gevestigd te (5307 TG) Poederoijen, aan het adres Loevestein 1 (kvk-nr. 41121622) (ook wel genoemd Slot Loevestein)

Vestingcomplex: geheel van ruimten (bebouwd en onbebouwd) dat onder de rechts- of beheersbevoegdheid van de directie van Stichting Museum Slot Loevestein valt, daaronder begrepen, maar niet daartoe beperkt, kasteelvertrekken, kruittoren, tentoonstellingszalen, vergaderkamers, restaurant, taveerne, terras, vesting(wallen), overige buitenruimte, archief en museumwinkel.

Externe dienstverlener: Organisaties die met ons een overeenkomst hebben gesloten.

Klant: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met Loevestein een overeenkomst heeft gesloten of mogelijk gaat sluiten.

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Loevestein en een klant ter zake een of meer door Loevestein te verlenen diensten tegen een door de klant te betalen prijs. In plaats van de term overeenkomst wordt soms de term reservering gebruikt.

Verwerkingsverantwoordelijke: Degene die het doel en de middelen voor het verwerken van persoonsgegevens vaststelt in de zin van de AVG. Degene die feitelijk bepaalt wat er met de gegevens gebeurt.

Betrokkenen: Natuurlijke personen, zijnde Externe dienstverleners, Klanten/Gasten of Bezoekers waarvan wij gegevens verwerken.

 1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens?

Loevestein is Verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van Persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring.

Contactgegevens Loevestein:

Loevestein 1

5307TG Poederoijen

Tel: 0183447171
E-mail: info@slotloevestein.nl

 1. Van wie verwerkt Loevestein Persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Klanten/Gasten/Bezoekers
 • Externe dienstverleners
 • Eigen- en ingehuurde medewerkers
 • Vrijwilligers

Als uw bedrijf of organisatie persoonsgegevens van medewerkers aan ons doorgeeft, bent u verplicht de medewerkers hierover te informeren. U kunt deze privacy verklaring aan hen geven. De medewerkers kunnen dan zien hoe wij met hun persoonsgegevens omgaan.

 1. Van wie ontvangt Loevestein Persoonsgegevens?

Wij ontvangen persoonsgegevens van:

 • U, door gebruik te maken van onze website;
 • U, omdat u deze aan ons verstrekt;
 • U, door gebruik te maken van onze diensten.

Voor zover onze Klant zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar relatie vaststelt, is onze Opdrachtgever zelf de Verwerkingsverantwoordelijke van die persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Loevestein deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als “verwerker” verwerken.

Ook als “verwerker” zal Loevestein naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 1. Welke Persoonsgegevens verwerkt Loevestein?

Wij verwerken de navolgende categorieën van persoonsgegevens:

Bezoekers website

 • Ip adres;
 • toestel identifier;
 • schermresolutie;
 • type en versie browser;
 • besturingssysteem;
 • klikgedrag

Bezoekers vestingcomplex

 • postcode
 • beeldopnames

(Potentiële) Klanten / Externe dienstverleners / Vrijwilligers / Eigen- en ingehuurde medewerkers

 • NAW-gegevens;
 • Gegevens van uittreksels van de Kamer van Koophandel;
 • Bankrekeningnummers;
 • Financiële gegevens;
 • E-mailadressen en de inhoud van e-mails;
 • Telefoonnummers en inhoud van telefoongesprekken.
 1. Verwerkt Loevestein ook bijzondere persoonsgegevens?

Loevestein verwerkt alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met uw toestemming of als u ons dat vraagt.

 1. Waarom heeft Loevestein Persoonsgegevens nodig?

Wij verwerken Persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn en samenhangen met onze dienstverlening. Wij verwerken persoonsgegevens voor de navolgende doeleinden:

 1. Optimaliseren van onze website aan de hand van statistieken van de website;
 2. Het uitvoeren van de overeenkomst;
 3. Verificatie van de Betrokkene bij verzoek om inzage, verwijdering, verbetering, aanvulling, of afscherming van persoonsgegevens;
 4. Verificatie van de (Potentiële) Klant / Externe dienstverleners bij het aangaan van de overeenkomst;
 5. Het verbeteren en waarborgen van de kwaliteit van onze dienstverlening;
 6. Voor promotie- en marketingdoeleinden;
 7. Voor archiefdoeleinden.

Willen wij uw persoonsgegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.

 1. Op welke rechtsgrond verwerkt Loevestein persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens met name omdat die verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Ook verwerken wij persoonsgegevens omdat die verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Loevestein.

 1. Aan wie verstrekt Loevestein persoonsgegevens?

Soms schakelen wij derden in die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter uitvoering van de overeenkomst of voor promotie- en marketing doeleinden.

Aan een derde wordt de opdracht slechts verstrekt indien zij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft getroffen en geheimhouding van uw persoonsgegevens garandeert.

 1. Hoe lang bewaart Loevestein persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor zij zijn verwerkt.

De verwerking duurt voort zoals als noodzakelijk is voor het innen van de vordering en het afhandelen van eventuele geschillen met betrekking tot vorderingen dan wel zoveel langer als nodig is gelet op een wettelijke bewaarplicht. Na afloop van de voornoemde termijn kunnen de persoonsgegevens voor onbepaalde tijd worden gearchiveerd te behoeve van geschillenbeslechting, statisch of historisch onderzoek of archiefbeheer. De wettelijke bewaartermijn voor het bewaren van een debiteurenadministratie is 7 jaar.

 1. Hoe beveiligt Loevestein persoonsgegevens?

Loevestein heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Binnen Loevestein kunnen uw persoonsgegevens alleen worden gebruikt door medewerkers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht.

 1. Kan ik zien welke persoonsgegevens Loevestein van mij verwerkt?

Ja, u hebt – met redelijke tussenpozen – recht op inzage. U kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt via info@slotloevestein.nl.

Mochten de gegevens niet kloppen of vindt u het niet nodig dat ze zijn verwerkt, dan kunt u een verzoek indienen tot wijziging, aanvulling of verwijdering via info@slotloevestein.nl. Vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens kunt u eveneens indienen via voormeld e-mailadres. Wij zullen u dan spoedig van een reactie voorzien.

Om uw identiteit vast te kunnen stellen, verzoeken wij uw verzoek te voorzien van een deugdelijke kopie van uw paspoort of identiteitsbewijs. Wij verzoeken u dan uiteraard wel uw BSN en pasfoto af te schermen. Voor zover u dat niet zelf doet, zullen wij dat doen.

 1. Gebruikt Loevestein ook cookies of andere vergelijkbare technieken op haar website?

Loevestein gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 1. Kan Loevestein deze Privacy Verklaring wijzigingen?

Loevestein behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring, vanwege nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling dit Privacy Verklaring regelmatig te raadplegen.

Deze Privacy Verklaring is voor het laatst bijgewerkt in januari 2021.